Editorial Team

Editors

Masao Mori, Tokyo Institute of Technology

Kunihiko Takamatsu, Kobe Tokiwa University, Japan

Tokuro Matsuo

Shinnosuke Saito, Japan

Saori Saito, Japan

Section Editors

Masao Mori, Tokyo Institute of Technology

M Mori, Japan

Masao TEST Mori

Tetsuya Oishi, Tokyo Institute of Technology, Japan

Dr. Michiyo SHIMAMURA, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Japan

Nobuhiko Kondo, Tokyo Metropolitan University, Japan

Yoshikazu Asada, Jichi Medical University, Japan

KEITA NISHIYAMA

katsuhiko murakami, Fujitsu Laboratory, Japan

Yasuo Nakata, Kobe Tokiwa University, Japan

takamatutestsectioneditor takamatutestsectioneditor

takafumi kirimura

Naoya Honda