Vol 1, No 4 (2015)

Published on December 31, 2015

Table of Contents

Technical Papers (Advanced Applied Informatics)

Yujie Li, Shuxue Ding, Zhenni Li, Wuhui Chen
PDF
PP.1-10
Masaru Tominaga, Toshiyuki Tanaka, Tatsuya Sakoda, Norikazu Mizoguchi, Yoshiyuki Kushima
PDF
PP.11-20
Takuya Hirao, Takahiko Suzuki, Nao Wariishi, Sachio Hirokawa
PDF
PP.21-31
Kazunari Ishida
PDF
PP.33-42
Taisuke Akimoto, Takashi Ogata
PDF
PP.43-52
Akihiro Sugiyama, Yusuke Niwa, Shun Shiramatsu, Tadachika Ozono, Toramatsu Shintani
PDF
PP.53-63
Kaname Maruta, Hidetoshi Nagai, Teigo Nakamura
PDF
PP.65-74
Akihiro Nohara, Shun Shiramatsu, Tadachika Ozono, Toramatsu Shintani
PDF
PP.75-84
Tatsuhiro Sakai, Keiichi Tamura, Hajime Kitakami
PDF
PP.85-94
Kyohei Sugino, Yusuke Niwa, Shun Shiramatsu, Tadachika Ozono, Toramatsu Shintani
PDF
PP.95-105
Yasuhiro Takayama, Yoichi Tomiura, Kenneth R. Fleischmann, An-Shou Cheng, Douglas W. Oard, Emi Ishita
PDF
PP.107-118
Yuta Sano, Kohei Yamaguchi, Tsunenori Mine
PDF
PP.119-130
Shigeru Kusakabe
PDF
PP.131-140